Martha MacLeish
SloshSloshSlosh
Slosh, 2004
BACK TO ARTWORK